REKRUTACJA!


Nabór:Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage


Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” to tytuł projektu, w którym w bieżącym roku szkolnym uczestniczy 40 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Celem tego programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i kształcą się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych na terenie województwa łódzkiego. Każdy spośród wspomnianej 40 osobowej grupy uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych Technikum w ZSP w Poddębicach dostał stypendium w wysokości 6000,00 zł brutto. Głównym warunkiem otrzymania w/w dofinansowania było uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2017/2018. Otrzymane środki pieniężne uczniowie mogą wykorzystać m.in. na:    

- zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, w tym zakup komputera i oprogramowania lub innego sprzętu i wyposażenia mającego zastosowanie w kształceniu zawodowym;

- opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących, kursach i szkoleniach e-learningowych;  

- opłacenie uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych organizowanych na terenie kraju i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia;  

- opłacenie uczestnictwa w kursach językowych;

- opłacenie instalacji i korzystanie z Internetu;

- zakup literatury fachowej.  

Program stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Odsłony: 333