Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. finansowo – księgowych

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

z siedzibą w Poddębicach, ul. Polna 13/15

ogłasza nabór na wolne stanowisko

inspektora ds. finansowo – księgowych

 

 

I. Kandydat powinien spełniać:

 

1.  Wymagania niezbędne:
1) posiada wykształcenie: wyższe i roczny staż pracy lub średnie i 3 letni staż pracy,
2) jest obywatelem polskim,
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 

2.  Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie – preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
2) doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w administracji publicznej lub na stanowiskach finansowo-księgowych,
3) znajomość przepisów niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku, w szczególności
z zakresu:
  • · ustawy o finansach publicznych,
  • · ustawy o rachunkowości,
  • · ustawy o klasyfikacji budżetowej,
  • · ustawy o podatku od towaru i usług,
  • · ustawy o samorządzie powiatowym
4) biegła znajomość obsługi komputera,
5) znajomość programu Księgowość Optivum firmy Vulcan,
6) umiejętność prowadzenia dokumentacji księgowej,
7) predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy własnej, obowiązkowość, samodzielność w pracy, sumienność systematyczność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność logicznego myślenia, komunikatywność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

2) Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych;

3) Prowadzenie ewidencji księgowej za pomocą programu finansowo – księgowego firmy Vulcan;

4) Kompletowanie, dekretacja i księgowanie dowodów księgowych dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych zgodnie z obowiązującymi zasadami (polityką) rachunkowości;

5) Przestrzeganie zgodności sporządzania i obiegu dokumentów z obowiązującą Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów finansowo – księgowych;

6) Przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości;

7) Sprawdzanie prawidłowości i kompletności dokumentów niezbędnych do księgowania;

8) Analiza i uzgadnianie wydatków z kosztami oraz dochodów z należnościami;

9) Uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych;

10) Przygotowywanie i uzgadnianie danych do sprawozdawczości.

11) Prowadzenie kart wydatków i dochodów.

12) Wystawianie faktur wewnętrznych i not księgowych.

13) Prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT i sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT -7 jednostek obsługiwanych;

14) Rozliczanie w księgach rachunkowych inwentaryzacji przeprowadzonych w jednostkach obsługiwanych;

15) Prowadzenie zamówień publicznych jednostek obsługiwanych;

16) Sporządzanie umów dla jednostek obsługiwanych.

17) Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie wynikającym z potrzeb i ustaleń;

4.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) stanowisko – inspektor ds. finansowo - księgowych,

2) wymiar czasu pracy – pełny,

3) miejsce wykonywania pracy – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice,

4) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach przy ul. Polnej 13/15,

5) praca w pozycji siedzącej,

6) wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach,

7) wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy,

8) oświetlenie pomieszczenia biurowego: naturalne i sztuczne,

9) budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV).

2) List motywacyjny.

3) Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - [pobierz].

4) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

5) Kserokopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia lub inne zaświadczenia,

6) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

7) Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o  posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8) Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669).

9) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o  korzystaniu z pełni praw publicznych.

11) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia – [pobierz].

12) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać  klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru na wolne stanowisko pracy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

6. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą nie trwającą dłużej niż 3 miesiące kończącą się egzaminem.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w miesiącu marcu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne/oferty należy składać (w zamkniętych kopertach)
w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, pokój nr 105 (sekretariat) lub przesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. finansowo - księgowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach” w terminie do dnia 06 maja 2019 roku do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do szkoły).

Oferty, które wpłyną do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach po dniu 06 maja  2019 r.  nie będą rozpatrywane.

Złożone aplikacje/oferty będą oceniane pod względem kompletności i spełnienia wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu zostaną telefonicznie powiadomione jedynie te osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

8. Informacje dodatkowe

1) Szczegółowych informacji o konkursie udziela Pani Anna Błaszczyk - Rycaj, ul. Polna 13/15, tel. 0 43 678 31 13. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.poddebice.biuletyn.net) oraz stronie internetowej szkoły (zsppoddebice.pl/) i na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, ul. Polna 13/15 , 99-200 Poddębice.

2) Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

3) Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach zostaną wpięte do jego akt osobowych.

4) Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5) Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w pkt 3 i 4 są odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane.

6) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy jest zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Uwaga:

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Poddębice, dnia 23 kwietnia 2019 r.

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W PODDĘBICACH

EMILIA BŁASZCZYK

                                                                                                                               

Odsłony: 716

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy