Pilne ...

Drodzy uczniowie

Od 26 października lekcje odbywają się w trybie zdalnym.
Uwaga Rodzice! - Zebranie z rodzicami odwołane. Z wychowawcami można kontaktować się telefonicznie w godz. 15.30 – 17.30.
Uwaga uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia! - Turnusy zawodowe odbywać się będą w formie zdalnej. Szczegóły u wychowawców.
Przypominamy, że nauczanie klas nie odbywających zajęć stacjonarnych prowadzone jest m.in. poprzez
Platformę Nauczania Zdlanego ZSP w Poddębicach pod adresem: www.e-nauka.zsppoddebice.pl
Uczniowie, którzy nie pamiętają hasła prosimy o wykorzystanie modułu resetowania hasła: e-nauka.zsppoddebice.pl/login/forgot_password.php
Logując się do platformy jako login wpisujemy: imie.nazwisko (bez polskich znaków).

Zarządzenie dyrektora ZSP

ZARZĄDZENIE NR 21/2019/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PODDĘBIACH z 25 marca 2020 roku

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30cust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2019, poz. 1148) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 493 i Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zarządzam, co następuje:

  1. Wprowadzić regulamin w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń szkoły.

Załącznik nr 1

REGULAMIN

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

  1. Dyrektor szkoły przedstawia Regulamin (…) uczniom, rodzicom i nauczycielom szkoły poprzez zamieszczenie go na stronie i Facebooku szkoły
  2. Realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
    a) Nauczyciele mają obowiązek:

1) wykorzystywać metody i techniki kształcenia na odległość dostępne dla uczniów i nauczycieli po uzgodnieniu z uczniami (e-mail, sms, Discord i inne);

2) wykorzystywać m. in. materiały i platformy edukacyjne dostępne w sieci oraz w innych środkach masowego przekazu;

3) równomiernie obciążać uczniów zadaniami;

4) łączyć przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

5)  pracować  z młodzieżą zgodnie z planem lekcji;

6) dostosować przedmiotowy system nauczania i określić sposób oceniania na odległość oraz zapoznać z nim uczniów;

7) przedstawiać dzienny harmonogram pracy wraz z formami i metodami pracy oraz realizacją podstawy programowej dyrektorowi szkoły;

7) przedstawić uczniom sposób poprawienia oceny, w szczególności uczniom klas IV technikum;

8) wskazać uczniom i ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w tym materiały elektroniczne;

9) być w ciągłym kontakcie z wychowawcą klasy.

b) organizację nauczania w klasie koordynuje wychowawca klasy, w szczególności odpowiada za:

            1)  kontakt z rodzicami;

            2) informowanie kadry kierowniczej o problemach z nauczaniem na odległość;

            3) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;

            4) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

            5 koordynacje ewentualnych konsultacji nauczycieli przedmiotów z rodzicami uczniów;

c) uczeń ma obowiązek:

            1) uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na odległość zgodnie z planem lekcji;

            2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

            3) o ewentualnych problemach informować wychowawcę klasy;

d) rodzic ma prawo do informacji o postępach dziecka i sposobach realizacji na odległość.

3. W zakresie kształcenia zawodowego:

a) odbywa się na odległość w zakresie:

- teoretycznych przedmiotów zawodowych;

- praktycznych przedmiotów zawodowych – w zakresie, który wynika z programu nauczania i jest możliwy poprzez kształcenie na odległość; dopuszcza się modyfikację programu nauczania.

b) termin praktyk zawodowych, jeżeli zaistnieje taka konieczność, może ulec zmianie.

c) młodociani pracownicy, którzy odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców mogą, po uzgodnieniu, zrealizować zajęcia w innym terminie (do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasie programowo wyższej).

d) turnusy dla młodocianych pracowników będą odbywały się w terminie określonym przez instytucje prowadzące teoretyczne kształcenie zawodowe lub na odległość. Informacje będą podane w odrębnym komunikacie.

4. W przypadku braku możliwości technicznych uczeń ma prawo korzystać ze sprzętu szkolnego po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

5. W przypadku zastrzeżeń do wystawionej oceny końcoworocznej uczeń zgłasza za pośrednictwem poczty e-mail wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej na 2 dni przed planowanym zebraniem rady pedagogicznej. Sposób przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego będzie ogłoszony odrębnym komunikatem na min. 7  dni przed planowanym  zakończeniem zajęć dydaktycznych.

6. W przypadku nieklasyfikowania uczeń składa podanie o egzamin klasyfikacyjny za pośrednictwem poczty e-mail do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. Sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego będzie ogłoszony odrębnym komunikatem na min. 7  dni przed planowanym  zakończeniem zajęć dydaktycznych

Odsłony: 1165

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy