Uczestnicy projektu odwiedzili Litwę.

Gościli   w Wilnie i Solecznikach, gdzie podczas wspólnych zajęć z rówieśnikami rozmawiali  na tematy związane z ekologią i zdrowiem. Natomiast wiedzę z historii obydwu narodów poznali podczas zaplanowanych wycieczek po Wileńszczyźnie.

Obydwa wyjazdy (jeden już w czasie pandemii) poprzedzone były zajęciami z  języka angielskiego i  zajęć kulturowych.

Podczas rekrutacji do wyjazdu zostało zakwalifikowanych 20 uczniów na każdy wyjazd.

Text Box: Tag line goes here.

Polsko—litewskie spojrzenie na ekologię

 Projekt nr 2019- 1-PMU-1267 dofinansowany w ramach projektu„Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa,
Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Þ WYJAZDY

 

Þ REZULTATY

 

Þ PROMOCJA