Oferta edukacyjna 2020/2021 (na skróty)

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ ZAWODOWĄ

Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia
 • blacharz samochodowy, stolarz, cukiernik, murarz-tynkarz mechanik-monter maszyn i urządzeń lakiernik samochodowy, kucharz, elektromechanik elektryk, fotograf
  monter sieci i instalacji sanitarnych
  mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer
 • i inne (kliknij - zobacz wszystkie)
Najbliższy termin rekrutacji

Internat przy ZSP w Poddębicach

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym w realizacji zadań szkoły  z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami.

2. Do zadań Rady Rodziców należy:

 • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
 • współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
 • udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym w szkole,
 • organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole  i środowisku lokalnym,
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą,
 • opiniowanie pracy członków Rady Pedagogicznej,
 • współtworzenie, opiniowanie i zatwierdzanie regulaminów wewnątrzszkolnych.

3. Rada rodziców opracowuje regulamin, na podstawie którego sprawuje swoją funkcję.

4. Zebrania Rady Rodziców są organizowane przez dyrektora szkoły bądź na wniosek przewodniczącego Rady.

5. Środki finansowe są gromadzone na koncie Rady Rodziców, a wydatki uzgadniane z prezydium Rady. Wszystkie rachunki akceptuje podpisem przewodniczący Rady Rodziców i dyrektor szkoły.

6. Preliminarz dochodów i wydatków jest zatwierdzany przez Radę Rodziców na początku roku szkolnego.

7. Dwa razy w roku przewodniczący Rady Rodziców bądź dyrektor szkoły przedstawia Rodzicom dokładny stan wydatków i środków finansowych.

8. Każdy z Rodziców ma prawo wglądu do kart wydatków i rachunków.

9. Rozliczenia finansowe prowadzi osoba zaakceptowana przez Radę Rodziców.

Odsłony: 3511