Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
  • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.
  • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
  • Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.
  • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

  • Załatwienie indywidualnych skarg.
  • Sporządzenie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
  • Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
  • Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
  • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym wielu problemom szkolnym.
  • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
  • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
  • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
  • Rzecznik podejmuje działania na wnosiek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administacji szkoły.

Rzecznik może:

  • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
  • Rozmawiać i zasięgać rady predagoga szkoły i psychologa szkolnego.
  • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
  • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
  • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw dzicka i ucznia.

Tryb postępowania w kwiestiach spornych uczeń - uczeń:

  • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
  • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
  • Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu. 
  • W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
  • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

  • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu. 
  • Podjęcie mediacji ze stronami.
  • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego. 
  • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

  • Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka. 
  • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
  • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
  • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
  • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
  • Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
Odsłony: 9313

Nawigacja

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy